Analys av oljeprov

Oljeanalyser liknar blodanalyser hos människor. De visar vilka värden och element som är acceptabla och vilka värden som indikerar ett problem.

Baserat på oljeanalysen kan riktmärken sättas upp och maskiner med kritiska nivåer kan snabbt identifieras.

Förståelse av en oljeanalysrapport

Syftet med oljeprovtagning är att uppnå den högsta nivån av maskinprestanda och tillförlitlighet genom att kontrollera skicket och, mycket viktigt, oljans föroreningsnivå.

Oljeanalyser är den enda metoden för att få tillförlitlig feedback om din olja och dina maskiners skick.

Vi på Triple R Europe samarbetar med olika laboratorier för oljeanalys, som WearCheck eller Filtrex Services, som alla är oberoende laboratorier.

Förutom de primära oljedata, som viskositet, oljans surhetsgrad, vattenhalt och spektralanalys... utför vi alltid en PARTIKELRÄKNING. Vi betonar detta medvetet.

Det är viktigt eftersom de kemiska egenskaperna hos en vätska kan vara okej, men fasta partiklar, vatten och slam kan förorena din olja. Och i så fall är din maskin definitivt illa ute. Så det är bättre att kontrollera och känna till de olika andra föroreningarna också.

Vi har 33 års erfarenhet av oljeanalysrapporter. Kontakta din lokala TRIPLE R-distributör om du vill ha mer detaljerade förklaringar eller fördjupad assistans om din oljas skick.

Oljeanalys: hur läser man av data?

En oljeanalys bör minst omfatta följande

Maximala värden:

Partikelantal

Partikelräkning är viktigt och bör vara en integrerad del av varje oljeanalys!

Som riktlinje gäller att föroreningsgraden inte bör vara högre än vad som krävs för den känsligaste delen av hydraulsystemet. Om systemet t.ex. använder servovalsar är en NAS-klass 6 eller bättre viktigast.

Generellt gäller att hydraulsystem inte bör överstiga en Klass NAS 7 eller ISO 18/16/14.

Vatten

Vattenhalten uttrycks i PPM (parts per million). 1 PPM = 0,0001%. Som en tumregel bör vattenkoncentrationen inte överstiga 300 PPM (0,03%).

Viskositet

Viskositeten uttrycks i cSt. För hydraulolja är typiska oljeviskositeter 32 cSt, 46 cSt och 68 cSt mg/KOH gr. För smörjolja är typiska oljeviskositeter 220 cSt och 320 cSt. Oljans viskositet kan variera inom ett intervall av 25% upp eller ner den initiala viskositeten. Det innebär att en olja med 46 cSt fortfarande ligger inom ett acceptabelt intervall om den uppmätta viskositeten ligger mellan 33 och 59 cSt.

Aciditetsnivå

 Total Acid Number (TAN): surhetsgraden eller TAN uttrycks i mg/KOH gr. Varje olja har ett maximalt TAN-värde. Fråga din oljeleverantör om din oljas maximala TAN-nivå. För hydrauloljor är den maximala nivån vanligtvis 1,0 mg/KOH gr. Ny färsk olja kommer att börja runt 0,2 mg/KOH gr.

Spektral analys

Gör inte det utbredda misstaget att använda spektralanalys för att definiera din oljeförorening. Det är meningslöst eftersom en spektralanalys mäter element under 3 mikrometer, vissa fasta ämnen, men främst kemiska sammansättningar!

En spektralanalys mäter de så kallade "slitmetallerna" och additivpaketet. Användbart, särskilt när det gäller koncentrationerna av tillsatserna. Observera dock att en spektralanalys inte ersätter en partikelräkning!

Det är viktigt att ha möjlighet att jämföra flera spektralanalyser och att kontrollera trenden. Ökar slitmetallerna markant? Försvinner tillsatserna?

Standarder för partikelräkning

ISO 4406 Standard

Klassificeringen ISO 4406/2000 av partikelinnehåll infördes för att underlätta jämförelser vid partikelräkning.

Du kan ladda ner iso 4406 pdf-filen här.

Ett plötsligt haveri i ett oljesystem orsakas ofta av medelstora partiklar (>14 mikron) i oljan medan långsammare, progressiva fel, t.ex. slitage, orsakas av de mindre partiklarna (4-6 mikron).

Detta är en av förklaringarna till att referensstorlekarna för partiklar fastställdes till 4 mikron, 6 mikron och 14 mikron i ISO 4406/2000.

Ett typiskt prov innehåller i varje 100 ml olja:

450 000 partiklar >4 mikron
120 000 partiklar >6 mikron
14 000 partiklar >14 mikron
Enligt ISO:s klassificeringstabell (till höger) har detta oljeprov en föroreningsklass på 19/17/14.

NAS 1638 Standard

NAS 1628 är en amerikansk standard som refererar till föroreningsbelastningen baserat på en uppdelning av de olika partikelstorlekarna för specifika partikelstorlekar: 5 till 15 mikron, 15 till 25 mikron, 25 till 50 mikron, 50 till 100 mikron, >100 mikron.

NAS 1628 är en amerikansk standard som refererar till föroreningsbelastningen baserat på en uppdelning av de olika partikelstorlekarna för specifika partikelstorlekar: 5 till 15 mikron, 15 till 25 mikron, 25 till 50 mikron, 50 till 100 mikron, >100 mikron.

Ladda ner NAS 1638 som pdf-fil.

Skillnaden är att NAS ger en detaljerad uppdelning av de olika partikelstorlekarna som är mindre än 5 mikron.

Utvärdering av partikelantalet

Den erhållna ISO- och NAS-koden är en indikation på hur ren oljan i systemet är och kan verifieras i föroreningsdiagrammen som visas ovan.

Föroreningsguide för hydraul- och smörjoljesystem

För varje oljefyllt system bör ett renhetsmål specificeras. Detta är det grundläggande kravet för att säkerställa tillförlitlighet till lägsta möjliga kostnad. Ett millipore-membran kan uppvisa oljenedbrytning om ett 0,8 mikron cellulosamembran används.

Frekvens för analys

I implementeringsfasen av ett tillståndsövervakningssystem måste analyser göras ofta - minst var sjätte månad - för att skapa en kunskapsdatabas. Varje oljesystem bör ha en loggbok där analysresultaten registreras. Loggboken måste också innehålla information om oljetyp, oljebyten, haverier, riktad ISO-klass och oljeanalysresultat.

För att ta ett oljeprov krävs följande:

  • en 200 ml partikelfri glasflaska
  • en öppen oljebehållare på fem liter
  • en duk

Var ska man ta ett oljeprov?

Avled oljan från ett företrädesvis uppåtriktat rör med kontinuerligt flöde för att få ett representativt prov. Provtagningspunkter som monteras på den nedre kanten av ett rör tenderar att tillåta avlagringar av partiklar i provtagningsventilen. Ett prov som tas mellan pumpen och filterhuset på ett off-line filter är normalt den värst förorenade delen av oljesystemet, och därför den mest representativa för den totala föroreningsbelastningen i systemet. Om inget off-line filtersystem är installerat, är en provtagningspump av vakuumtyp ett bra alternativ. I sådana fall skall provet tas 10 cm från tankens lägsta del.

Läs följande instruktioner noggrant innan du tar oljeprovet

1) Placera oljebehållaren under provtagningsventilen.

2) Öppna och stäng ventilen fem gånger och låt den vara öppen.

3) Spola röret genom att tömma en liter i behållaren.

4) Öppna provflaskan men undvik att kontaminering tränger in.

5) Placera flaskan under oljeflödet utan att röra provtagningsventilen.

6) Fyll flaskan ungefär 80% fullt.

7) Sätt på korken på flaskan direkt efter provtagningen.

8) Skaka flaskan, töm oljan i behållaren och upprepa påfyllningen.

9) Stäng provtagningsventilen.

10) Alla prover skall vara tydligt märkta med referensnummer, maskinens referensnummer, maskinens fabrikat och modell, provtagningsplats, datum och oljetyp/fabrikat.

Provtagning får endast ske när maskinen arbetar vid normal arbetstemperatur.

Vid provtagning för partikelräkning är metoden mycket viktig. Kom ihåg att du aldrig kan göra ett prov bättre (renare) än oljan i systemet, men det är lätt att göra det sämre.

Kontakta oss för heltäckande lösningar

Upplev våra förstklassiga lösningar för filtrering och oljerening som är utformade för att uppfylla dina specifika behov. Vårt engagerade team är redo att hjälpa dig med alla förfrågningar, teknisk support eller schemaläggningskonsultationer.

sv_SESV